Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020