Πλαίσιο εφαρμογής συμβάσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων